O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Nowa Sól położone jest w zachodniej części Polski, na pograniczu Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska; w południowo-wschodniej części RDLP Zielona Góra. Od północnego zachodu graniczy z Nadleśnictwem Zielona Góra, od północy z Nadleśnictwem Przytok, od północnego-wschodu z Nadleśnictwem Sława Śląska, od południowego-wschodu z Nadleśnictwem Głogów (RDLP Wrocław), od południa z Nadleśnictwem Szprotawa a od zachodu z Nadleśnictwem Krzystkowice.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawowym działem gospodarki leśnej. Do zadań hodowli lasu należy pielęgnowanie i odnawianie poszczególnych gatunków drzew i krzewów oraz ich zbiorowisk. Głównym celem hodowli lasu jest utrzymanie lasów istniejących i kształtowanie nowych.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona przyrody

Wiedzieliście, że szopy pracze są tak szeroko rozpowszechnione w naszej okolicy? Albo że zawiesza się budki lęgowe dla kaczek?

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin, ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja sprawiła, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane. Wpływa to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego w dzisiejszych czasach ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo, zarówno polskie jak i unijne.