Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól

Dwa wejścia do siedziby znajdują się od strony ul. Ciepielowskiej 9. Jednym z nich można wejść do biurowca bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy wejściu zamontowany jest dzwonek, który informuje o oczekującej osobie na wejście do nadleśnictwa. Podjazd dla niepełnosprawnych zabezpieczony jest matami grzejnymi (przeciw oblodzeniowe).

Pojazdy parkowane są na parkingu nadleśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca.   Wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście dla osób niepełnosprawnych prowadzi do przestronnego holu wejściowego, gdzie pracownik nadleśnictwa przyjmuje interesanta. Pracownik nadleśnictwa informuje odpowiednią osobę  nadleśnictwa o przybyciu interesanta.

Miejscem spotkania z interesantami jest sala konferencyjna dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pozostała część biurowca nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Na parterze (vis-a-vis sali konferencyjnej) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W  budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma osoby ze znajomością języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (online lub połączenie wideo) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 68 387 24 31 (32)  lub e-mailowo na adres nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl