Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja sprawiła, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane. Wpływa to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego w dzisiejszych czasach ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo, zarówno polskie jak i unijne.

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 1995 roku. Do zadań łowiectwa należy prawidłowe gospodarowanie zasobami zwierząt łownych zgodnie z regułami ekologii. Łowiectwo obejmuje hodowlę, ochronę oraz pozyskiwanie zwierzyny na drodze polowań lub odłowów.
 
Do najważniejszych celów łowiectwa należą: 
  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków życia zwierząt,
  • uzyskanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierząt,
  • uprawianie myślistwa, podtrzymywanie tradycji łowieckiej.

 

Na mocy ustawy Prawo Łowieckie Nadleśniczy zatwierdza roczne plany w uzgodnieniu z Polskim związkiem Łowieckim po zasięgnięciu opinii samorządów i izby rolniczej. Przy zatwierdzaniu Rocznych Planów Łowieckich Nadleśniczy kieruje się utrzymaniem struktury wiekowej i płciowej oraz liczebnością populacji zwierzyny właściwej dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie i leśnictwie.

Nadleśnictwo nie posiada swojego Ośrodka Hodowli Zwierzyny, a  9 obwodów jest dzierżawionych kołom łowieckim,  natomiast 2 obwody są w zarządzie ZG PZŁ.

Na obszarze Nadleśnictwa soje zasięgi mają I i III  Łowieckie Rejony Hodowlane.

W 11 obwodach łowieckich w sezonie 2021/2022 plan pozyskania zwierzyny przedstawia się następująco: dzik 61 szt., jeleń 227 szt., daniel 47 szt., sarna 746 szt. Czynnikiem mającym wpływ na gospodarkę łowiecką są wilki, które od kliku lat są obecne na terenie całego Nadleśnictwa. Dodatkowo wpływ na drzewostany i stosunki wodne jest wywierany przez znaczną populację bobrów szacowaną na ok. 500 szt.

Nadleśnictwo Nowa Sól bardzo ściśle współpracuje z Kołami Łowieckimi w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej. Systematycznie są przywracane do życia łąki śródleśne. Nowo odnawiane uprawy leśne w coraz większym zakresie nie są grodzone. W zamian ustawiane są przy nich ambony, z których łatwiej jest dokonać oceny i pozyskania zwierzyny. Nadleśnictwo zawarło porozumienie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, dzięki któremu uproduktywniono 16 ha gruntów pod liniami wysokiego napięcia. Pod liniami obecnie znajdują się poletka zgryzowe, oraz uprawy rolne stanowiące bazę żerową i buforową dla zwierzyny.

W Nadleśnictwie Nowa Sól trawa intensywna budowa zbiorników małej retencji wodnej oraz budowa dróg. Na brzegach i poboczach została posiana mieszanka traw wzbogacona koniczyną białą. Zasiewy te są wspaniałą bazą żerową dla zwierzyny oraz bogatą bazą pożytkową dla owadów zapylających. O wielkości tych zasiewów świadczy np. droga p.poż nr 37 o długości 11 km, gdzie szacunkowa powierzchnia obsianych poboczy i rowów wynosi ok. 8 ha.