Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy - kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa  Nowa Sól i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
 
Z-ca Nadleśniczego - prowadzi sprawy dotyczące sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań zakresie gospodarki leśnej.
 
Inżynier Nadzoru - pracownik kontroli wewnętrznej, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.
 
Główny Księgowy - odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nadleśnictwa pod względem ekonomicznym i prawnym w zakresie księgowo – finansowym, planowania księgowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych nadleśnictwa.
 
Kierownik Działu Administracji - odpowiada za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, za prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych .
 
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, administrowaniem portalem leśno-drzewnym oraz portalem e-drewno, prowadzeniem wszystkich spraw związanych z podatkami lokalnymi (rolnym i leśnym). Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania w tym najmem i dzierżawą, ewidencją gruntów, oraz udostępnianiem lasu, realizacją zadań programów edukacyjnych związanych z wiedzą przyrodniczo-leśną we współpracy z mediami, szkołami i samorządami terytorialnymi.
 
Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.
 
Dział finansowo-księgowy kierowany przez Głównego Księgowego. Prowadzi sprawy w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.
 
Dział administracyjno-gospodarczy kierowany jest przez Sekretarza. Zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzaniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. 
 
Posterunek Straży Leśnej kierowany przez komendanta. Do zadań Posterunku w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie magazynu broni. Zadania wchodzące w zakres obowiązków określają zarządzenia i decyzje, instrukcje wewnętrzne PGL LP, plany pracy i bieżące polecenia bezpośredniego przełożonego lub wyższego szczebla. Przygotowanie wiarygodnych kompletnych i aktualnych informacji publicznych z zakresu swojego działania zamieszczanych na stronach BIP.
 
Specjalista ds. pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz prowadzi ogólne sprawy organizacyjno-prawne z zakresu działania nadleśnictwa. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osobowej spraw związanych z obsługą kadr i spraw socjalnych.