Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Projekt Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański

Projekt Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański

Projekt „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański” został zgłoszony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako instytucji wdrażającej i dostał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

- typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

- podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Planowany okres realizacji: 2018 – 2020

 Beneficjent:  Gmina Bytom Odrzański

 Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków:  Nadleśnictwo Nowa Sól, Nadleśnictwo Głogów.

 Cel:  

  1. Ochrona cennych przyrodniczo Obszarów Nowosolskiej Doliny Odry i Specjalnego Obszaru Siedlisk Kozioróg w Czernej.
  2. Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie chronionych gatunków pachnicy dębowiej i kozioroga dębosza.
  3. Kształtowanie warunków do trwałego zachowania lasów łęgowych i łąk selernicowych (91E0, 91F0, 6440) - unaturalnienie poprzez odtworzenie zasobów martwego drewna oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, koszenie łąk selernicowych.
  4. Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze interwencji w celu zmniejszenia niekontrolowanej presji turystycznej na obszary chronione siedlisk przyrodniczych (91E0, 91F0, 6440).
  5. Rozwój zielonej infrastruktury.
  6. Działalność edukacyjna adresowana do młodzieży szkolnej - "Zielona Szkoła na obszarze Natura 2000".
  7. Stworzenie korytarzy ekologicznych dla dendrofilnych owadów.
  8. Program badawczy - "Program Ochrony Aktywnej Pachnicy Dębowej i Kozioroga Dębosza nad środkową Odrą".

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 3.219.847,25 zł

 Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 2.736.870,16 zł.

 

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze spec. ochr. ptaków Dolina Środkowej Odry PLB 080004 i spec. obszarze ochr. siedlisk Nowosolska Dolina Odry PLH 080014 na terenach Nadleśnictwa Nowa Sól i gm. Bytom Odrz; woj.lubuskie i na PLH 020100 Kozioróg w Czernej na terenach Nadleśnictwa Głogów; woj. dolnośląskie. Celami projektu są: *ochrona in-sit. gatunków zagrożonych wyginięciem - pachnica dębowa i kozioróg dębosz,*wzmocnienie mechanizmów służących ochronie siedlisk przyrodniczych - lasy łęgowe,* program badawczy i opracowanie planu ochrony pachnicy dębowej i gatunków powiązanych,* rozwój zielonej infrastruktury,* przeciwdziałanie zjawiskom i czynnikom powodującym spadek różnorodności biologicznej w szczególności zmniejszenie presji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego, na chronione siedliska,* edukacja ekologiczna,* ochrona ex-situ gatunków zagrożonych poprzez Pogotowie Pachnicowe, *w ramach projektu planuje się w oparciu o wykonaną "Ocenę zasobów chronionych owadów związanych z sędziwymi egzemplarzami drzew w obszarze Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry na terenie gm. Bytom Odrzański": odtworzenie i ochronę siedlisk pachnicy dębowej i kozioroga dębosza *wzmocnienie ciągłości i siedliska poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych, *eliminację obcych gatunków inwazyjnych i odtworzenie zasobów martwego drewna w obrębie lasów łęgowych, usuwanie drzew i krzewów z obszaru łąk selernicowych i usuwanie podszytu i podrostu (korytarze ekologiczne), * założenie na pow. 10 ha "Parku Nauk Przyrodniczych", wyznaczenie i budowę ścieżek pieszo-rowerowych w celu przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 91E0, 91F0 i 6440, * budowa ekologicznych miejsc postojowych oraz wstawianie urządzeń małej architektury, *rewitalizacja Traktu Pruskiego Etap II.