Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych lub na pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowa Sól znajdują się fragmenty 3 obszarów chronionego krajobrazu (OChK).
 • Nowosolska Dolina Odry - jest to obszar o powierzchni 9 852 ha. Obszar znajduje się na południe od wału przeciwpowodziowego Odry oraz obejmuje obszar Odry. Charakterystyczne na tym terenie są skupiska lasów grądowych (wilgotnych). Duża bioróżnorodność sprawia, że miejsce to jest siedliskiem, miejscem rozmnażania się, jak i zimowania wielu gatunków płazów, gadów i ptaków (czapla siwa, błotniak stawowy, kania rdzawa, bielik zimorodek, bocian biały). Teren leży w dwóch województwach: dolnośląskim i lubuskim, powiatach: zielonogórskim,
  głogowskim, nowosolskim, obejmujący gminy: Trzebiechów (wiejska), Zabór (wiejska), Bytom Odrzański (miejsko-wiejska), Bojadła (wiejska), Siedlisko (wiejska), Otyń (miejsko-wiejska), Zielona Góra (miejska), Kotla (wiejska), Nowa Sól (miejska), Sulechów (miejsko-wiejska), Nowa Sól (wiejska). Aktem utworzenia było Rozporządzenie Nr. 14 Woj. Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 47, poz. 820).o powierzchni 9 852 ha, na gruntach nadleśnictwa 1839,75 ha; w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 36,7% ogólnej powierzchni obszaru;
 • Dolina Śląskiej Ochli - – jest to obszar o powierzchni 9 641,89 ha, chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Obszar znajduje się na terenie gminy Kożuchów i gminy Otyń, w powiecie nowosolskim, gminy Nowogród Bobrzańskim i Świdnica w powiecie zielonogórskim oraz na terenie miasta Zielona Góra w województwie lubuskim. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych Obniżenia Nowosolskiego. Obszar uznany Uchwałą Nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja
  2016 r., w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”.
 • Wzgórza Dalkowskie - jest to obszar o powierzchni 3 096,81 ha. Obszar położony jest na terenie gminy Bytom Odrzański, gminy Nowa Sól i gminy Nowe Miasteczko w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim. Ochrona czynna ekosystemów Obszaru, realizowana jest w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych. Obszar uznany Uchwałą Nr X/101/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”.

Na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy:
 • zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk;
 • realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;
 • likwidowania i zasypywania zbiorników, przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych;
 • lokalizowania obiektów budowlanych i instalowania nowych urządzeń i inwestycji szkodliwych dla środowiska lub trwale narzucających walory krajobrazowe.