Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Nowa Sól należy do obszarów nizinnych. Wysokości na tym terenie zawierają się od 59,6 m n.p.m. (okolice wsi Stany) do 191,3 m n.p.m (okolice wsi Cisów). Znaczne wysokości występują na pograniczu z Nadleśnictwem Krzystkowice – do 163 m n.p.m we wsi Skibice oraz 165 m n.p.m. we wsi Kotowice. Różnice wysokości pomiędzy najwyższym a najniższym punktem na terenie Nadleśnictwa są duże, wynoszą 132 m. W skali całego Nadleśnictwa wyżej położone są południowe części leśnictwa Kożuchów i Niwiska, niżej leśnictwa Przyborów, a najniżej Dolina Odry.

Nadleśnictwo leży w zasięgu Zlodowacenia Środkowopolskiego w stadiale mazowiecko-podlaskim, oraz Zlodowacenia Północnopolskiego w stadiale głównym. Występują tu niemal wszystkie formy geomorfologiczne związane z okresem glacjalnym, postglacjalnym i holoceńskim. Z uwagi na duże zróżnicowanie geologiczne oraz geomorfologiczne również gleby są mocno zróżnicowane. Występują tu w zasadzie wszystkie typy i podtypy gleb charakterystyczne dla terenów nizinnych.
 
Na terenie Nadleśnictwa przeważają gleby rdzawe (45,55%), gleby bielicowe (15,92%), gleby opadowoglejowe (8,60%) oraz mady rzeczne (7,56%), pozostałe zajmują mniej niż 25% powierzchni.
 
Nadleśnictwo Nowa Sól leży w całości w dorzeczu rzeki Odry na obszarze zlewni bezpośredniej Odry oraz jej dwóch dopływów Obrzycy i Bobru.
W Nadleśnictwie Nowa Sól przeważają drzewostany jednogatunkowe (51,12%) przy czym w drzewostanach w wieku 41 – 80 lat stanowią aż 66,69%. Przeważają tu zdecydowanie monokultury sosnowe. W drzewostanach młodszych, w wieku do 40 lat, można zauważyć duży (19,16%) udział drzewostanów o znacznym zróżnicowaniu gatunkowym (cztery i więcej gatunków w składzie).