Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody w naszym kraju. Do użytków ekologicznych należą zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Do użytków ekologicznych zaliczamy: naturalne zbiorniki wodne, oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza, skarpy, siedliska przyrodnicze, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów.
 
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól zlokalizowane są 4 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 25,26 ha.
 • „Torfowisko Przylaski" o powierzchni 5,53 ha,
 • „Poligon" o powierzchni 7,25 ha,
 • „Kosaciec" o powierzchni 5,13 ha,
 • „Bagno Michała" o powierzchni 7,35 ha.
 
Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:
 • Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu.
 • Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
 • Uszkadzania i niszczenia gleby.
 • Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości.
 • Zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.
 • Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.
 • Wylewania gnojowicy.